Hadanugi, Hadaire, Tasuki Sabaki
Usami Sensei, hanshi hachidan
Hadanugi et Hadaire

Satake Sensei, hanshi hachidan
Tasuki Sabaki

Kubota sensei, hanshi hachidan
Sakuma sensei, hanshi hachidan
Satake sensei, hanshi hachidan

L'art de la synchronisation